Χειρουργός Οφθαλμίατρος | Βλεφαροπλαστική
  
  
  
 
Τεχνητός Οφθαλμός & Κογχικά Μοσχεύματα
Τεχνητός Οφθαλμός & Κογχικά Μοσχεύματα
Τεχνητό Μάτι – Ανοφθαλμικός Κόγχος
Η αφαίρεση ενός οφθαλμού και η αντικατάστασή του από τεχνητό μάτι γίνεται όταν υπάρχει αυτό που λέμε “τυφλός επώδυνος οφθαλμός”. Όταν δηλαδή το μάτι δεν έχει πιθανότητες να δει και πονάει.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι: η εξόρυξη και η εκκένωση:
 
Τι είναι η Εξόρυξη?
 
Η πλήρης αφαίρεση ενός οφθαλμού λέγεται Εξόρυξη, και γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αφαίρεσης του οφθαλμού (εξαιτίας όγκου ή πολύ σοβαρού τραυματισμού, ή όταν το μάτι είναι τυφλό και πονάει) ή όταν έχει ήδη αφαιρεθεί ο οφθαλμός και επιζητείται αισθητική βελτίωση. 
 
 
Στην Εξόρυξη οφθαλμού, αφαιρούμε όλο τον οφθαλμό μαζί με το λευκό περίβλημά του. Αφού αποκοπούν οι μύες που ήταν προσκολλημένοι επάνω του, στη θέση του βάζουμε το ενδοκογχικό μόσχευμα (μπίλια) και πάνω της δένουμε τους μυς για να δώσουν κάποια κινητικότητα.(βλέπε σχήμα) 

 
 
Τι είναι η εκκένωση?
 
Η αφαίρεση του εσωτερικού μόνο περιεχομένου του οφθαλμού, διατηρώντας το λευκό περίβλημά του (σκληρός χιτώνας) στο οποίο είναι προσκολλημένοι οι μύες που το κινούν, λέγεται Εκκένωση.
 
Εισάγουμε μέσα στον σκληρό μία μπίλια (κογχικό μόσχευμα), που υποκαθιστά το εσωτερικό του οφθαλμού. Οι μυς του ματιού παραμένουν άθικτοι και έτσι έχουμε καλύτερη κινητικότητα του νέου τεχνητού οφθαλμού.
 
     
Χρησιμοποιούνται διάφορα μοσχεύματα για την αντικατάσταση του εσωτερικού περιεχομένου του οφθαλμού σε περίπτωση εκκένωσης ή για την αντικατάσταση όλου του βολβού σε περίπτωση εξόρυξης. 
Σαράντα ημέρες μετά την επέμβαση, τοποθετείται Οφθαλμική Πρόθεση τελευταίας γενιάς κάτω από τα βλέφαρα, στο κόλπωμα, και πάνω από το ενδοκογχικό μόσχευμα (βλέπε σχήμα παρακάτω). 
 
      
 
Την τεχνική κατασκευή και εφαρμογή της οφθαλμικής πρόθεσης την αναλαμβάνει συνεργάτης τεχνίτης Οφθαλμοπροσθετικός, που ζωγραφίζει το χρώμα της τεχνητής ίριδας παρόμοιο με αυτό του φυσιολογικού ματιού, και είναι σε άμεση συνεργασία με τον εξειδικευμένο χειρουργό Βλεφάρων, Δακρυϊκής συσκευής και Κόγχου.
 
3) Eκκένωση κόγχου: σε εκτεταμένους όγκους μπορεί σπάνια να χρειασθεί να αφαιρέσουμε όλο το περιεχόμενο του κόγχου, δηλαδή τον οφθαλμό, τους μύες και το κογχικό λίπος.
1   2